Acest dosar trebuie depus până pe 15 septembrie. Ultima strigare

Trebuie citite

Ultima strigare

Cadrele didactice care și-au susținut gradele didactic în această vară, vor nu vor, trebuie să mai treacă peste un alt hop. Acesta constă în echivalarea în credite profesionale transferabile a gradului didactic I și II. După cum știți, legea impune cadrelor didactice ca, într-o perioadă de 5 ani de la obținerea definitivatului, să acumuleze 90 de credite.

ART. 6 Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăŃământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăŃământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.

Birocrație inutilă

Echivalarea creditelor nu se face automat, trăiască birocrația! În primele săptămâni ale noului an școlar va trebui să depui o cerere la secretariatul școlii. De obicei, acest lucru se poate face în perioada 1-15 septembrie.

Calendar

  • 1 – 15 Septembrie – depunerea cererilor insoțite de fotocopii ale documentelor justificative la secretariatul unității școlare;
  • 15 – 20 Septembrie – emiterea deciziilor de către directorul unității școlare;
  • 20 – 30 Septembrie – întrunirea comisiilor;
  • 1 Octombrie – afișarea rezultatelor.

Ce se echivalează?

Se echivalează cu 90 de credite profesionale transferabile următoarele forme de organizare a formării continue:
a) obținerea, în intervalul respectiv, a gradului didactic II sau a gradului didactic I;
b) absolvirea de către personalul didactic din educația antepreşcolară, învățământul preşcolar şi din învățământul general obligatoriu, în intervalul
respectiv, a studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul științele educației;
c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul științele educației;
d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program de conversie profesională în învățământ prin studii postuniversitare;
e) obținerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obținerea de competențe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență.

Procedura

ART. 11
Echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a
formării continue prevăzute la art. 8 şi art. 9 alin. (1) se face anual, pentru anul
şcolar precedent.
ART. 12
Echivalarea în credite profesionale transferabile se realizează la solicitarea
personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control.
ART. 13
Personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control depune, în
perioada 1-15 septembrie, la secretariatul unității de învățământ în care
funcționează un dosar care va conține cererea de echivalare şi copii în conformitate
cu originalele ale diplomelor care atestă participarea la formele de organizare a
formării continue pentru care solicită echivalarea în credite profesionale
transferabile, validate prin semnătura solicitantului.
ART. 14
Responsabilul cu dezvoltarea profesională din unitatea de învățământ depune la
consiliul de administrație al unității de învățământ dosarele personalului didactic,
de conducere, de îndrumare şi de control care solicită echivalarea în credite
profesionale transferabile a unor forme de organizare a formării continue.
ART. 15
La nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie prin decizie a directorului
o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de
organizare a formării continue enumerate la art. 8.
ART. 16
Comisia este alcătuită din următoarele persoane:
a) directorul unității de învățământ;
b) responsabilul cu dezvoltarea profesională;
c) un profesor metodist de la casa corpului didactic.
ART. 17
Comisia se întruneşte în intervalul 20 – 30 septembrie al fiecărui an şcolar şi
analizează dosarele personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control
care solicită echivalarea.

ART. 18
(1) Comisia se întruneşte şi analizează dosarele personalului didactic, de
conducere, de îndrumare şi de control care solicită echivalarea.
(2) În termen de 5 zile de la finalizarea analizării dosarelor, comisia
centralizează şi afişează rezultatele.
(3) Unitatea de învățământ eliberează personalului didactic, de conducere, de
îndrumare şi de control o adeverință de echivalare în credite profesionale
transferabile, din care rezultă numărul de credite profesionale transferabile acordat.
ART. 19
Unitățile de învățământ păstrează dosarele depuse de personalul didactic, de
conducere, de îndrumare şi de control care solicită echivalarea numărului de
credite profesionale transferabile şi comunică inspectoratului şcolar
județean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti informații privind
formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control
din unitatea de învățământ respectivă.
ART. 20
Recunoaşterea rezultatelor învățării şi a creditelor asociate reprezintă procesul
prin care se acordă un statut oficial rezultatelor învățării şi creditelor dobândite,
evaluate şi validate, în vederea recunoaşterii acumulării celor minimum 90 de
credite profesionale transferabile, conform standardelor profesionale pentru
profesia didactică, standardelor de calitate şi competențelor profesionale, potrivit
Metodologiei formării continue a personalului didactic, de conducere, de
îndrumare şi de control.

P.S.

Această procedură este inutilă, prilej de comisii și comitete, de agitație și timp pierdut. Practic, cine a realizat procedura a dat dovadă de sadism, și nu exagerăm. Cu toate acestea, dacă nu te încadrezi în săptămâna cu pricina, ori dacă școala nu mișcă un deget pentru echivalarea creditelor, pierzi rodul muncii tale. Așa de puternică să fie mafia cursurilor de formare continuă?

Deși echivalarea s-ar putea face automat după obținerea gradului didactic, aparent, nimeni de prin MEC nu s-a gândit la asta.
Desigur, nu este interes, rezolvarea problemei ar lovi în cei care pun la bătaie cursuri de formare. Păi se poate să lovim în mafie?

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -