Norma didactică de predare și timpul total de muncă al profesorilor intră în atenția Inspecției Muncii. Se vor efectua controale

Trebuie citite

FSLI

O adresă publicată pe contul Facebook al „Sindicat Învăţământ Preuniversitar Constanţa” aduce lămuriri foarte importante privitoare la activitatea și timpul de muncă al cadrelor didactice. Documentul poate fi consultat la finalul acestui material. Potrivit acestuia, Legea nr. 1/2011 trebuie aplicată în acest caz. De asemenea, trebuie facută distincția între  norma didactică de predare și timpul efectiv de muncă.

Vă readucem în atenție adresa Inspecției Muncii, din care rezultă că, în învățământul preuniversitar, activitatea și timpul de muncă sunt reglementate de prevederi legale specifice, care trebuie aplicate cu prioritate.
În consecință, după cum rezultă și din dispozițiile art. 262 și art. 263 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, trebuie realizată o separație clară între norma didactică de predare și timpul total de muncă.
În timpul de muncă sunt cuprinse atât norma de predare efectivă (activitate care necesită prezența efectivă în unitate, la clasă), cât și celelalte activități prevăzute de lege (până la completarea timpului de muncă de 8 ore/zi – 40 de ore/săptămână) care nu se desfășoară sau nu se pot desfășura la nivelul unității de învățământ.

Ce spune LEN?

Legea educație Naționale nu impune prezeța cadrelor didactice în unitatea de învățământ pe parcursul celor 8 ore. Cum altfel mai poți realiza toate obiectivele articolului 262?

(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp
zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde:
a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene
de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ;
b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică;
c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală
după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii;
d) activităţi de dirigenţie.

(2) Activităţile concrete prevăzute la alin. (1), care corespund profilului, specializării
şi aptitudinilor persoanei care ocupă postul didactic respectiv, sunt prevăzute în fişa
individuală a postului. Aceasta se aprobă în consiliul de administraţie, se revizuieşte
anual şi constituie anexă la contractul individual de muncă.

(3) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de
evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore
corespunzător activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi se stabileşte după cum urmează:
a) un post de educator/educatoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru
învăţământul preşcolar pentru fiecare grupă cu program normal, constituită în educaţia
timpurie;
b) un post de învăţător/învăţătoare sau de institutor/institutoare ori de profesor
pentru învăţământul primar pentru fiecare clasă din învăţământul primar sau pentru
clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;
c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învăţământul secundar şi terţiar nonuniversitar,
pentru profesorii din unităţile şi clasele cu program integrat şi suplimentar
de artă şi sportiv, precum şi din unităţile cu activităţi extraşcolare şi din centrele sau
cabinetele de asistenţă psihopedagogică;
d) 24 de ore pe săptămână pentru profesorii de instruire practică şi maiştriiinstructori;
e) pentru personalul didactic din învăţământul special, norma didactică se stabileşte
astfel: învăţători şi profesori la predare – 16 ore pe săptămână; învăţător-educator,
institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor şi profesor pentru instruire
practică – 20 de ore pe săptămână;
f) un post pentru personalul didactic din învăţământul special integrat, pentru cel din
centrele logopedice interşcolare, pentru personalul didactic itinerant şi de sprijin,
pentru personalul didactic din învăţământul special preşcolar, pentru profesori care
efectuează terapiile specifice, profesori pentru cultura fizică medicală, kinetoterapie,
educaţia psihomotrică şi altele, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, conform
metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale;

g) un post de profesor documentarist în centrele de documentare şi informare.
(4) Personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu
gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal, fără
diminuarea salariului.

(5) Norma didactică se poate reduce ca urmare a solicitării cadrului didactic,
adresată directorului şcolii.

(6) Personalul didactic de predare şi de instruire practică, care beneficiază de
reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activităţii în regim de
plată cu ora sau cumul de norme, doar după efectuarea normei complete, prevăzute la
alin. (3) lit. c), d) şi e).

ART. 263

(1) Norma didactică în învăţământul preuniversitar cuprinde ore prevăzute în
planurile-cadru de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau
specializărilor înscrise pe diploma de licenţă ori pe certificatul de absolvire a unui modul
de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare
a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris
pe diplomă.

(2) Prin excepţie, în norma didactică prevăzută la alin. (1), se pot include şi ore de la
disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, cu menţinerea drepturilor salariale.

(3) În situaţia în care norma didactică nu se poate constitui conform prevederilor alin.
(1) şi (2), aceasta se poate completa cu activităţile prevăzute la art. 262 alin. (1) lit. c).
(4) Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate, în condiţiile

prezentei legi, de profesorii pentru învăţământul primar de la grupa sau clasa respectivă,
în cadrul activităţilor postului, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii ori prin
certificatul de competenţă. Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate
şi de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau
prin plata cu ora, în cazul în care profesorii pentru învăţământul primar de la grupa ori
clasa respectivă nu fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de
competenţă.

(5) Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate, în condiţiile
prezentei legi, de profesorii pentru învăţământul primar de la clasa respectivă, dacă fac
dovada calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de competenţă şi sunt
remunerate prin plata cu ora. Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi
predate şi de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma
acestora, sau prin plata cu ora.

(6) Profesorii pentru învăţământul primar de la clasele cu predare în limbile
minorităţilor naţionale sunt remuneraţi, prin plata cu ora, pentru orele care depăşesc
numărul de ore prevăzut în planurile de învăţământ de la clasele cu predare în limba
română.

(7) În învăţământul primar, orele de educaţie fizică*) prevăzute în planurile de
învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.

(8) În palatele şi în cluburile copiilor, norma didactică cuprinde activităţile prevăzute
în planurile de educaţie corespunzătoare profilurilor cercurilor şi atelierelor, aprobate
prin regulament de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în limitele
normelor didactice stabilite la art. 262 alin. (3).

(9) Prin excepţie, dacă norma didactică a profesorilor din învăţământul gimnazial nu
se poate constitui conform prevederilor alin. (1) şi art. 262 alin. (3), aceasta poate fi
constituită din 2/3 din ore de la specializarea sau specializările de bază şi completată cu
1/3 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adăugarea de ore conform
prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c). În învăţământul gimnazial din mediul rural norma
didactică se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialităţile de bază
şi completată cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adăugare de
ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c).

(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat
parţial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din
învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile
sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de
monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale. Prin acelaşi ordin se stabilesc atribuţiile persoanelor
degrevate de norma didactică.
(10^1) Personalul degrevat potrivit alin. (10) primeşte drepturile salariale pentru
funcţia în care este încadrat, precum şi celelalte sporuri şi indemnizaţii prevăzute de
lege pentru activitatea desfăşurată, după caz.

(11) Timpul săptămânal de activitate a personalului didactic auxiliar este identic cu
cel stabilit pentru personalul cu funcţii echivalente din celelalte sectoare bugetare,
potrivit legii. Sarcinile acestuia sunt prevăzute în fişa individuală a postului.
*) Prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 32/2016, s-a admis sesizarea
privind dezlegarea unor chestiuni de drept şi, în interpretarea dispoziţiilor art. 262 alin.
(1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 263 alin. (1), alin. (2) şi alin. (7) din Legea nr. 1/2011,
precum şi a dispoziţiilor art. 8, art. 12 alin. (4) şi alin. (5) din Ordinul nr. 5.560/2011,
art. 8 din Ordinul nr. 6.239/2012, art. 8 din Ordinul nr. 5.451/2013 şi art. 8 din Ordinul
nr. 4.895/2014, s-a stabilit că orele de educaţie fizică efectuate de învăţători sau de
profesori pentru învăţământul primar nu se cuprind în norma didactică a acestora şi se
plătesc separat, cu ora

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Lista bolilor profesionale pentru profesori – care sunt dedesupturile întârzierii

Lista bolilor profesionaleLista bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activităților didactice este stabilită de Ministerul Sănătății. Documentul ar...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -