Modificări ale procedurilor de transfer, titularizare, definitivare și de obținere a gradelor didactice

Trebuie citite

MEN a publicat proiectul unei ordonanțe de urgență privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ. Documentul este disponibil și aici.

Art. 1 (1) Pe durata stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, desfășurarea tuturor activităților de predare – învățare – evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020, se poate realiza și în modul on-line, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență și cu frecvență redusă, și se circumscriu dispozițiilor art. 139 lit. a), respectiv b) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pe durata stării de urgenţă și până la începutul anului universitar 2020-2021, instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, utilizează metode didactice alternative de învățământ. Cadrele didactice raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fișelor de pontaj către responsabilii desemnați de conducerea facultăților/departamentelor, aspectele specifice pentru activitatea desfășurată prin intermediul platformelor on-line.

(3) Pe durata stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, procesul de admitere la studiile universitare se poate desfășura și prin intermediul platformelor online.

Art. 2 (1) În perioada stării de urgență și până la începutul anului universitar 2020-2021, activitățile prevăzute de art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare pot fi realizate și on-line.
(2) În situația desfășurării activităților prevăzute la art. 287 în sistem online, norma didactică se stabilește cu respectarea art. 287 alin ( 4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.
(3) Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență si masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat, desfășurate online în anul universitar 2019 – 2020, în cadrul formelor de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă se circumscriu prevederilor art. 139 lit. a), b), din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și sunt recunoscute.
(4) Participarea studenților și studenților doctoranzi, care pe perioada aplicării Decretului 195/2020 au urmat activități de învățare și predare prin utilizarea dispozitivelor în format online, la examenele prevăzute de art. 143 și art. 144 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare de studenții și studenții doctoranzi, se realizează potrivit metodologiilor aprobate de instituțiile de învățământ universitar.
Art. 3 Activitățile didactice care impun interacțiunea „față în față”, se recuperează în sistem modular, intensiv, după încetarea stării de urgență și înainte de sesiunile de examene aferente semestrului al –II-lea.

Art.4 Măsurile luate de instituțiile de învățământ universitar în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se aplică pe perioada anului universitar 2019-2020.

Art. 5 În perioada stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, activitățile desfășurate de cadrele didactice care au ca obiect consolidarea și recapitularea programei școlare se circumscriu dispozițiilor art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și pot fi realizate prin mijloace tehnice de comunicare în mediul on-line.


Art. 6 Prin derogare de la prevederile articolului 241, alineatul (1), litera (a) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ sesiunea 2020, etapa I eliminatorie realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar constă în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puțin o inspecţie la clasă.


Art.7 Prin derogare de la prevederile articolului 242, alineatul (4), litera a) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare pentru evoluţia în carieră prin gradul didactic II, sesiunea 2020, gradul didactic II se obţine de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, prin promovarea a cel puțin două inspecţii şcolare susținute până la data înscrierii pentru susținerea probei orale;

Art.8 Prin derogare de la prevederile articolului 242, alineatul (5), literele b) și d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, gradul didactic I, seria 2018-2020, se poate obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la obținerea gradului didactic II prin promovarea a două inspecţii şcolare curente, eşalonate pe parcursul celor 4 ani, apreciate cu calificativul maxim și susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice care se poate realiza și on-line, în faţa comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Educaţiei și Cercetării.”


Art. 9 Pe durata decretării stării de urgentă și până la data de 01 septembrie 2020 se suspendă aplicarea prevederilor art. 252 alin 3 lit. a) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare, fără afectarea drepturilor cadrelor didactice titulare din sistemul de învăţământ preuniversitar supuse restrângerii de activitate.

Art. 10 Prin derogare de la prevederile articolului 252, alineatul (3) lit. b), în condiţiile intrării în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar beneficiază de soluţionarea restrângerii de activitate prin repartizarea pe posturi/catedre vacante, coordonată de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.


Art. 11
(1) Prin derogare de la prevederile articolului 254 alin. (8), litera a) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare , în anul 2020, concursul prevăzut la art. 254 alin. (3) constă în probă practică sau inspecţia specială la clasă după cum urmează:
a) la nivelul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar curent, dacă este încadrat cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată
b) la nivelul unității de învățământ la care este arondat de către inspectoratul școlar, dacă nu este încadrat cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată în anul școlar curent.
(2) Prin derogare de la prevederile articolului 254 alin. (8), litera a) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, concursul prevăzut de art. 254 alin (3) constă în:
a) probă practică sau inspecție specială, evaluată prin acordarea de calificative “Admis/Respins”;
b) probă scrisă cu aplicarea art. 89 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare privind angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de muncă, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Art. 12 Pe durata decretării stării de urgență și până la data de 01 septembrie 2020, se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare.

Art.13 Măsurile luate de inspectoratele școlare/inspectoratul școlar al municipiului București și de unitățile de învățământ preuniversitar în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se aplică pe perioada anului școlar 2019-2020.

Art. 14. În cazul în care în perioada stării de urgență decretate expiră termene opozabile furnizorilor de educație ce fac obiectul procesului de evaluare, acreditare, autorizare de funcționare provizorie sau monitorizare de către A.R.A.C.I.S, A.R.A.C.I.P, acestea se prelungesc de drept până cel târziu la începutul anului școlar/universitar 2021-2022.

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Lista bolilor profesionale pentru profesori – care sunt dedesupturile întârzierii

Lista bolilor profesionaleLista bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activităților didactice este stabilită de Ministerul Sănătății. Documentul ar...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -