Câte cadre didactice cunosc aceste 10 prevederi ale ROFUIP asupra cărora planează tăcerea?

Trebuie citite

ROFUIP

Fără consultarea partenerilor, în cursul anului 2018, Liviu Pop, ministrul din acel moment al Educației, a modificat prevederile ROFUIP. La acea dată, situația a fost reflectată aici. Din păcate, nu puțini sunt cei care cunosc prevederile ROFUIP, chiar dacă sunt extrem de importante. Așadar, pentru a preîntâmpina abuzurile, vă invităm să citiți selecția noastră. Nu uitați, dacă considerați că merită, distribuiți articolul pe rețelele de socializare.

1. Cine ia deciziile în școală?

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanții organizațiilor sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinților și asociația părinților, acolo unde există, consiliul școlar al elevilor, sucursalele asociațiilor reprezentative ale elevilor – acolo unde este cazul, autoritățile administrației publice locale, precum și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în susținerea învățământului profesional și tehnic și/sau în desfășurarea instruirii practice a elevilor.

2. Atenție la componența CA!

Cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ nu pot fi desemnate ca membri reprezentanți ai părinților în consiliul de administrație al unității de învățământ, cu excepția situației în care consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde există, nu pot desemna alți reprezentanți.

3. Cum poate fi destituit directorul?

Directorul unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului unitățiii de învățământ. Hotărârea revocării directorului unității de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual se ia prin vot secret de către 2/3 din membrii consiliului de administrație.

4. Rapoartele de activitate

Rapoartele semestriale și anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unității de învățământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă și prin transmiterea unui exemplar către comitetul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde există, fiind documente care conțin informații de interes public.

5.Despre abuzul asupra elevilor


Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare și să încurajeze acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului și viața intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate.

6. Fără bani strânși de la elevi!

Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea și/sau gestionarea fondurilor.

7. În școli, nu se fumează!


În unitățile de învățământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare.

8. Fără telefoane mobile DOAR în timpul orelor!

În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

9. Este interzisă limitarea accesului la educație


În unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ sau altele asemenea.

10. Despre auxiliare școlare


Adunarea generală a părinţilor hotărăște cu privire la susţinerea cadrelor didactice și a echipei manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile și auxiliarele didactice și mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiitor necesare educării copiilor elevilor.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -