Acestea sunt deciziile MEN în privința certificatului de integritate. Citește și distribuie

Trebuie citite

MEN

Acesta este anuntul intregral trimis de catre Ministerul Educatiei cu privire la certificatul de integritate comportamentală.

Clarificări

CATRE
TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DE STAT SI INVATAMANT PARTICULAR DIN JUDETUL ILFOV

NOTA DE INFORMARE

Incepand cu data de 1 septembrie 2019, Certificatul de integritate comportamentala devine obligatoriu pentru profesorii care incheie contract individual de munca nou incepand cu anul scolar 2019-2020.

In conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legit nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare:
„Pana la operationalizarea Registrului potrivit art. 22, structurile de cazier judiciar pot elibera, la cererea persoanelor fizice interesate sau a entitatilor prevazute la art. 17 si 18, adeverinte din care sa rezulte daca persoana verificaté a savargsit vreuna dintre infractiunile prevazute la art. 2 alin. (1).”

Comunicarea datelor specifice pana la operationalizarea Registrului

Adeverintele prevazute la art. 23 din Lege se elibereaz4 la nivelul inspectoratelor de politie judetene.

Cererea institutiilor se inregistreaz4 si se transmite la locul de nastere al persoanei verificate.

Incepand cu 25.07.2019 in baza cererilor se elibereaza „ADEVERINTE”.

Persoana fizica poate depune cererea la sediul IPJ – SCJSEO in aceleasi conditii ca pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar;

Documente:

  • cererea-tip cu datele complete de stare civila si motivata, se depune de catre persoana fizica personal, DOAR la ghiseul de cazier de la IPJ -Serviciul Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative;

-un act de identitate aflat in termen de valabilitate;

Cand cererea se depune prin imputerniciti, aceasta va fi insotita de procura autentificata in condifiile legii (original si copie);

Termene:

Cererea pentru persoanele fizice necunoscute in evidente se solutioneaza in termen de 3 zile lucratoare de la depunere, indiferent de locul de nastere;

Cererea pentru persoanele fizice cunoscute in evidente se solutioneaza itn 3 zile lucratoare daca se depune la locul de nastere al persoanei verificate sau in 30 de zile lucratoare, daca cererea se depune la locul de domiciliu (si este diferit de locul de nastere);

Eliberarea adeverintelor se face in ziua inscrisd pe bonul de inregistrare, in partea a doua a zilei;

Solutionarea cererilor entitatilor prevazute la art. 17 al. (2), art. 18 al. (1) si (3):

Entitatile prevazute la art. 17 si 18 din lege depun cererile la locul de nastere al persoanei verificate, pe baza de adresa.

Art. 17.- (1) Organele de urmarire penala sau instantele de judecata, precum si institutiile din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si justitie pot obtine o copie de pe Registru in aceleasi conditii in care pot obtine, potrivit Legii nr. 290/2004, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, o copie de pe cazierul judiciar al persoanei in cauza.
(2) Institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice, centrale si locale, pot obtine o copie de pe Registru in aceleasi conditii in care pot obtine, potrivit Legii nr. 290/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.

Art. 18. – (1) Institutiile din sistemul de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane au obligatia de a solicita persoanelor cu care incheie raporturi de munca, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentala.

(3) Cu acordul persoanei verificate, entitatile prevazute la alin. (1) pot solicita o copie de pe Registru in aceleasi conditii in care se poate obtine, potrivit Legii nr. 290/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.

Cererea trebuie sa fie insotita de acordul expres al persoanei verificate. Acordul persoanei se prezuma a fi luat:

-daca la adresa se anexeaza un document scris de persoana verificata prin care isi exprima acordul;

-daca entitatea solicitanta precizeazi in cuprinsul adresei ca a obtinut acordul persoanei verificate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si obtinerea adeverintei.

Adresele primite de la entitatile prevazute in art. 18 se restituie daca in cuprinsul acestora nu se mentioneaza temeiul legal in baza caruia efectueaza verificarile.

ATENTIE!!!

Art. 25 In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministerele de resort, organele administratiei publice centrale si locale au obligatia de a evalua cadrul legal din domeniul de competenta si, dupa caz, de a demara demersurile necesare de natura legislativa
si/sau administrativa pentru a se asigura ca unei persoane inscrise in Registru i se interzice, temporar sau permanent, sa desfasoare activitati profesionale, activitati de voluntariat sau orice alt tip de activitati care presupun:
a)contactul direct cu copiii;
b) contactul direct cu persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile;
c) examinarea fizic sau evaluarea psihologica a unei persoane.

Termenul de valabilitate a adeverintelor este de 6 luni de la data eliberarii si numai in scopul pentru care a fost eliberat.

Consilier Juridic,

Roxana Buzea

sursa: aici

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Lista bolilor profesionale pentru profesori – care sunt dedesupturile întârzierii

Lista bolilor profesionaleLista bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activităților didactice este stabilită de Ministerul Sănătății. Documentul ar...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -