Modificări importante privind indemnizațiile și concediile pentru carantină

Trebuie citite

Indemnizațiile și concediile pentru carantină

Modificări importante

OUG nr. 58/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate a suferit câteva modificări importante. Conform Sindicatului Învăţământ Preuniversitar Constanţa, principalele modificări sunt:

  • Concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin documentul eliberat de direcţia de sănătate publică.
  • În perioada situaţiei de urgenţă instituite în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, persoanele cărora li se interzice continuarea activităţii şi pentru care a fost instituită măsura de carantină ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, beneficiază de concedii şi indemnizaţii pentru carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie respectiv instituţionalizată, la o locaţie declarată de către persoana carantinată sau prin izolare, care se acordă pentru perioada şi pe baza documentelor prevăzute prin ordin al ministrului sănătăţii, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice. Certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgenţă.
  • Prin derogare de la prevederile art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, începând cu veniturile aferente lunii martie 2020, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, suportă integral indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină de care beneficiază personalul propriu, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19.

Ordonanța de urgență nr. 49/2020

Ordonanța de urgență nr. 49/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

Art. I

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1, modul şi durata de acordare a concediilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă determinată de infecţia cu COVID-19, în condiţiile de la alin. (1), sunt prevăzute în normele de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.”

La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„- Art. 20
(1) Concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin documentul eliberat de direcţia de sănătate publică.”

După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:
„- Art. 201
(1) În perioada situaţiei de urgenţă instituite în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1, cărora li se interzice continuarea activităţii şi pentru care a fost instituită măsura de carantină ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, beneficiază de concedii şi indemnizaţii pentru carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie respectiv instituţionalizată, la o locaţie declarată de către persoana carantinată sau prin izolare, care se acordă pentru perioada şi pe baza documentelor prevăzute prin ordin al ministrului sănătăţii, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.
(2) Pentru persoanele aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1), certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgenţă instituite potrivit alin. (1).
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) reprezintă 75% din baza de calcul stabilită conform art. 10.”

La articolul 271, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Certificatele de concediu medical se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care angajatorul persoanei asigurate depune declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de către cea cu care aceasta are încheiat contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, după caz, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară a persoanelor prevăzute la alin. (1).”

La articolul 272, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Documentele prevăzute la art. 271 alin. (2) pot fi transmise casei de asigurări de sănătate care eliberează certificatul de concediu medical de către persoanele prevăzute la alin. (1) pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau, după caz, de către persoanele care autentifică documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, iar casa de asigurări, la rândul său, poate transmite certificatul de concediu medical, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, beneficiarilor/persoanelor în drept/angajatorilor, după caz.”

Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„- Art. 28
(1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, după caz, de casa de asigurări de sănătate prevăzută la art. 271 alin. (2) şi a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condiţiile legii, după caz.
(2) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (11) se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist sau, după caz, de casa de asigurări de sănătate prevăzută la art. 271 alin. (2).”

Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„- Art. 29
(1) Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenţii chirurgicale. În aceste cazuri, durata concediului medical este stabilită de către medicul specialist în funcţie de evoluţia bolii.
(2) Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (11) este corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul specialist.”

La articolul 40, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Indemnizaţiile aferente certificatelor de concediu medical acordate în perioada stării de urgenţă instituite în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi solicitate pe baza actelor justificative de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi de plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b), în termen de 180 de zile de la data încetării perioadei stării de urgenţă.”

La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Cuantumul indemnizaţiilor solicitate potrivit alin. (1) şi (11) se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.”

Art. II


Prin derogare de la prevederile art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu veniturile aferente lunii martie 2020, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, suportă integral indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină de care beneficiază personalul propriu, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19.

Art. III


(1) Personalul din sistemul sanitar implicat în aplicarea măsurilor de prevenire, limitare şi tratare a cazurilor COVID-19, pe durata situaţiei de urgenţă, beneficiază de indemnizaţie de hrană, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantumul lunar stabilit, indiferent de timpul efectiv lucrat.
(2) Personalul din unităţile de asistenţă socială, respectiv servicii sociale cu cazare publice, astfel cum sunt acestea identificate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în aplicarea măsurilor de prevenire, limitare şi tratare a cazurilor COVID-19, pe durata situaţiei de urgenţă, beneficiază de indemnizaţie de hrană, potrivit art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantumul lunar stabilit conform art. 36 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de timpul efectiv lucrat.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 319 din data de 16 aprilie 2020

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -