Important! Gradele didactice II și I, în atenția profesorilor

Trebuie citite

Atenție

Cadrele didactice care doresc să obțină gradele didactice II sau I au posibilitatea de a se înscrie până la data de 31 octombrie anul curent. Înscrierea se realizează la secretariatele unităților de învățământ și este condiționată de anumite reguli. Acestea sunt stipulate clar în Legea Educatiei Nationale nr. 1/05.01.2011, cu modificările si completările ulterioare si ale Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin O. M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 cu modificările și completările ulterioare.

Gradul didactic II – sesiunea 2019

Se pot înscrie în 2017 cadrele didactice calificate care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

• ocupă o funcție didactică în anul școlar 2017 – 2018;
• au obținut definitivatul în sesiunea din 2015 sau în sesiunile anterioare;
• au solicitat si efectuat preinspectia (inspectia curenta 1) necesară înscrierii la Examenul pentru obținerea gradului didactic II in anul scolar 2016-2017, obținând cel puțin calificativul „Bine”;
• vor avea la data de 31.08.2019 o vechime efectivă de predare la catedră de minim 4 ani de la data obținerii definitivatului;
• au obținut în ultimii 2 ani școlari, premergători înscrierii, cel puțin calificativul „Bine” la evaluările anuale și inspecțiile școlare;
• nu au fost declarate respinse la probele scrise si orale ale examenului pentru obținerea gradului didactic II în sesiunea – august 2017.

Pentru susținerea examenului de grad I ( sesiunea 2020) se pot înscrie în 2017 cadrele didactice calificate care îndeplinesc următoarele condiții:

• ocupă o funcție didactică în anul școlar 2017 – 2018;
• au obținut gradul didactic II în sesiunea 2016 sau în sesiunile anterioare;
• au solicitat și efectuat preinspecția (inspecția curentă 1), necesară înscrierii la examenul pentru acordarea gradului didactic I, în anul scolar 2017 – 2018, obtinand calificativul „Foarte Bine”;
• vor avea la data finalizării examenului – 31.08.2020, o vechime efectivă minimă de predare de 4 ani împliniți de la data finalizării gradului II;
• au obținut în ultimii 2 ani școlari, premergători înscrierii, calificativul „Foarte Bine” la evaluările anuale și inspecțiile școlare.

3. Cadrele didactice care nu au promovat examenul pentru acordarea gradului didactic II în sesiunea 2017 (seria 2015 -2017), se vor putea reinscrie pentru perfectionarea prin grade didactice in perioada 1-31 octombrie 2018 prin depunerea unui nou dosar de inscriere si parcurgerea tuturor etapelor.

4. Cadrele didactice care nu au promovat examenul pentru acordarea gradului didactic I in sesiunea 2017 (seria 2014 -2017), se vor putea reinscrie pentru perfectionarea prin grade didactice dupa un interval de cel putin 2 ani scolari prin depunerea unui nou dosar de inscriere si parcurgerea tuturor etapelor;

5. Conditiile si actele necesare inscrierii pentru perfectionarea prin grade didactice(gradul didactic II si gradul didactic I) vor fi verificate de catre directorul unitatii de invatamant pentru fiecare cadru didactic care solicita inscrierea.(Conducerile unitatilor de invatamant verifica existenta si legalitatea documentelor din dosarele de inscriere, indeplinirea conditiilor de inscriere, respectarea prevederilor legale).

6. Dosarele cadrelor didactice inscrise in unitatea de invatamant la examenul pentru acordarea gradului didactic II sau pentru acordarea gradului didactic I, care indeplinesc conditiile legale, vor fi inaintate de catre conducerile unitatilor de invatamant Inspectoratului scolar de sector arondat disciplinei, pentru inregistrarea inscrierii conform metodologiei.

7. In perioada 1-31 octombrie 2017, cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale (Conform precizarilor Art. 10 (2.1) din O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011) si doresc sa se inscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic II in sesiunea 2020, pot solicita prin cerere tip adresata conducerii unitatii de invatamant, efectuarea primei inspectii curente (solicitarea se face in anul premergator depunerii dosarului de inscriere). Modelul de cerere poate fi descarcat de pe site-ul www.ismb.ro. Cererile vor fi depuse la Inspectoratul scolar arondat disciplinei, pentru inregistrarea acestora conform metodologiei.

8. In perioada 1-31 octombrie 2017, cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale Conform precizarilor Art. 29-(2) din O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 si doresc sa se inscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I in seria 2018-2021, vor solicita efectuarea primei inspectii curente, printr-o cerere tip adresata conducerii unitatii de invatamant (solicitarea se face in anul premergator depunerii dosarului de inscriere). Modelul de cerere poate fi descarcata de pe site-ul www.ismb.ro. Cererile vor fi depuse la Inspectoratul scolar arondat disciplinei, pentru inregistrarea acestora conform metodologiei.

OPISUL DOSARULUI DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II

a. Cererea tip de inscriere, adresata conducerii inspectoratului scolar, in care candidatii vor nominaliza institutia de invatamant centru de perfectionare la care doresc sa sustina examenul (poate fi descarcata de pe site-ul www.ismb.ro );

b. Fisa de inscriere, completata, confirmata de conducerea unitatii de invatamant, conform anexei 5 la O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 (poate fi descarcata de pe site-ul www.ismb.ro

c. Copii ale urmatoarelor documente certificate „conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de invatamant unde candidatul are norma de baza: buletin/ carte de identitate, certificatului de nastere, certificatului de casatorie in cazul schimbarii numelui de familie, in caz de divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens;

d. Copii ale diplomelor de studii, insotite de foaia matricola/suplimentul la diploma, certificate”conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de
invatamant;

e. Copia de pe certificatul de acordare a definitivarii in invatamant, semnata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii. in cazul schimbarii specialitatii fata de examenul de definitivare in invatamant se va depune in copie, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii, diploma de licenta si suplimentul la diploma pentru noua specializare;

f. Dovada privind calificativele acordate la evaluarile anuale in ultimii 2 ani scolari (cel putin „bine”, modelul de adeverinta poate fi descarcat de pe site- ul www.ismb.ro );

g. Dovada privind calificativele acordate la inspectiile scolare in ultimii 2 ani scolari (modelul de adeverinta poate fi descarcat de pe site- ul www.ismb.ro );

h. Recomandare scrisa asupra activitatii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde este incadrat;

i. Copia raportului scris al inspectiei curente efectuate inainte de inscriere, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii;

j. Copia de pe autorizatia de functionare provizorie/acreditarea scolii pentru cadrele didactice care functioneaza in unitatile de invatamant particular, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii.

OPISUL DOSARULUI DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC I

a. Cererea tip de inscriere, adresata conducerii Inspectoratului scolar, in care candidatii vor nominaliza institutia de invatamant centru de perfectionare la care doresc sa sustina examenul (poate fi descarcata de pe site-ul www.ismb.ro);

b. Fisa de inscriere, completata, confirmata de conducerea unitatii de invatamant, conform anexei 11 la O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 (poate fi descarcata de pe site-ul www.ismb.ro);

c. Copii ale urmatoarelor documente certificate „conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de invatamant unde candidatul are norma de baza buletin/ carte de identitate, certificatului de nastere, certificatului de casatorie in cazul schimbarii numelui de familie, in caz de divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens;

d. Copii ale diplomelor de studii, insotite de foaia matricola/suplimentul la diploma, certificate”conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de invatamant;

e. Copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii; in cazul schimbarii specialitatii fata de examenul de gradul II se va depune in copie, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii, diploma de licenta si suplimentul la diploma pentru noua specializare;

f. Dovada privind calificativele acordate la evaluarile anuale in ultimii 2 ani scolari (cel putin „Foarte Bine” – modelul de adeverinta poate fi descarcat de pe site- ul www.ismb.ro );

g. Dovada privind calificativele acordate la inspectiile scolare in ultimii 2 ani scolari (cel putin „Foarte Bine” – modelul de adeverinta poate fi descarcat de pe site- ul www.ismb.ro );

h. Recomandare scrisa asupra activitatii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde este incadrat;

i. Copia raportului scris al inspectiei curente efectuate inainte de inscriere, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii;

j. Copia de pe autorizatia de functionare provizorie/acreditarea scolii pentru cadrele didactice care functioneaza in unitatile de invatamant particular, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii;

– Dupa depunerea dosarelor de inscriere la examenele de acordare a gradelor didactice si a cererilor de efectuare a preinspectiei, cadrele didactice vor accesa site-ul ISMB-ului pentru a consulta planificarea inspectiilor. In situatia in care nu se regasesc in listele cu planificarea si repartizarea inspectiilor de specialitate candidatii vor lua legatura cu inspectorul de specialitate/ inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane, in vederea clarificarii situatiei!

– Dupa inscrierea cadrelor didactice la examenle de acordare a gradelor didactice, pe toata perioada pana la finalizarea examenului, atat cadrul didactic cat si directorul unitatii de invatamant unde functioneaza candidatul, au obligatia sa comunice eventualele schimbari aparute de la inscriere, precum si situatiile in care nu mai poate fi indeplinita conditia de vechime la catedra, pana la sustinerea examenului (ex. cadre didactice care intrerup activitatea pentru cresterea copilului sau prin concedii fara plata, respectiv norma didactica partiala), respectiv eventualele sanctiuni aplicate cadrelor didactice inscrise la gradele didactice, care impun amanarea sustinerii examenului de grad didactic pana la ridicarea sanctiunii.

– Concediul medical si de maternitate se considera vechime efectiva la catedra!

– Concediul pentru cresterea copilului si concediul fara plata nu pot fi luate in considerare pentru stabilirea vechimii efective de predare perioadele respective sunt luate in calcul doar pentru stabilirea vechimii in munca/invatamant).

– Conform Codului muncii, pe perioada concediului de ingrijire a copilului, contractul individual de munca se suspenda si nu poate fi desfasurata nicio activitate de perfectionare (inspectii, colocviu, depunere lucrare, examene).

– Fisele tip de inscriere vor fi completate la toate rubricile de catre candidat, cu exceptia datelor referitoare la vechime, care vor fi completate de secretariatele unitatilor de invatamant (care impreuna cu directorul unitatii scolare raspund de corectitudinea datelor inscrise).

– in cazul doamnelor casatorite, se va trece in fisa de inscriere, in cerere si in tabelul electronic numele dinaintea casatoriei urmat de numele dobandit prin casatorie, conform indicatiilor de completare a acestuia in fisa de inscriere.

– Pe coperta dosarului de inscriere, se specifica: numele si prenumele candidatului (asa cum apare in fisa de inscriere); unitatea de invatamant la care este incadrat; specialitatea la care va sustine examenul ; tipul examenului la care se inscrie (gradul didactic II, gradul didactic I) si sesiunea de examen; denumire completa a centrului de perfectionare pentru care opteaza ;

– La primirea dosarelor in unitatea de invatamant, se vor avea in vedere urmatoarele:

– documentele din dosar vor fi asezate in ordinea mentionata, in informatiile legate de continutul dosarului de inscriere;
– pagina a doua a fisei de inscriere are valoare de adeverinta de vechime si din aceasta trebuie, sa rezulte clar vechimea efectiva la catedra de la definitivat sau ultimul grad obtinut si pana la 31 august a anului scolar in care se finalizeaza examenul pentru care se inscrie.

Se mentioneaza explicit perioadele de intrerupere a activitatii la catedra (concediu crestere copil, concediul fara plata, etc.)

Conducerea unitatii de invatamant raspunde de existenta, legalitatea si corectitudinea datelor din dosarul de inscriere.

OPISUL DOSARULUI DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC I

a. Cererea tip de inscriere, adresata conducerii Inspectoratului scolar, in care candidatii vor nominaliza institutia de invatamant centru de perfectionare la care doresc sa sustina examenul (poate fi descarcata de pe site-ul www.ismb.ro);

b. Fisa de inscriere, completata, confirmata de conducerea unitatii de invatamant, conform anexei 11 la O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 (poate fi descarcata de pe site-ul www.ismb.ro);

c. Copii ale urmatoarelor documente certificate „conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de invatamant unde candidatul are norma de baza buletin/ carte de identitate, certificatului de nastere, certificatului de casatorie in cazul schimbarii numelui de familie, in caz de divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens;

d. Copii ale diplomelor de studii, insotite de foaia matricola/suplimentul la diploma, certificate”conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de invatamant;

e. Copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii; in cazul schimbarii specialitatii fata de examenul de gradul II se va depune in copie, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii, diploma de licenta si suplimentul la diploma pentru noua specializare;

f. Dovada privind calificativele acordate la evaluarile anuale in ultimii 2 ani scolari (cel putin „Foarte Bine” – modelul de adeverinta poate fi descarcat de pe site- ul www.ismb.ro );

g. Dovada privind calificativele acordate la inspectiile scolare in ultimii 2 ani scolari (cel putin „Foarte Bine” – modelul de adeverinta poate fi descarcat de pe site- ul www.ismb.ro );

h. Recomandare scrisa asupra activitatii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde este incadrat;

i. Copia raportului scris al inspectiei curente efectuate inainte de inscriere, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii;

j. Copia de pe autorizatia de functionare provizorie/acreditarea scolii pentru cadrele didactice care functioneaza in unitatile de invatamant particular, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii;

– Dupa depunerea dosarelor de inscriere la examenele de acordare a gradelor didactice si a cererilor de efectuare a preinspectiei, cadrele didactice vor accesa site-ul ISMB-ului pentru a consulta planificarea inspectiilor. In situatia in care nu se regasesc in listele cu planificarea si repartizarea inspectiilor de specialitate candidatii vor lua legatura cu inspectorul de specialitate/ inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane, in vederea clarificarii situatiei!

– Dupa inscrierea cadrelor didactice la examenle de acordare a gradelor didactice, pe toata perioada pana la finalizarea examenului, atat cadrul didactic cat si directorul unitatii de invatamant unde functioneaza candidatul, au obligatia sa comunice eventualele schimbari aparute de la inscriere, precum si situatiile in care nu mai poate fi indeplinita conditia de vechime la catedra, pana la sustinerea examenului (ex. cadre didactice care intrerup activitatea pentru cresterea copilului sau prin concedii fara plata, respectiv norma didactica partiala), respectiv eventualele sanctiuni aplicate cadrelor didactice inscrise la gradele didactice, care impun amanarea sustinerii examenului de grad didactic pana la ridicarea sanctiunii.

– Concediul medical si de maternitate se considera vechime efectiva la catedra!

– Concediul pentru cresterea copilului si concediul fara plata nu pot fi luate in considerare pentru stabilirea vechimii efective de predare perioadele respective sunt luate in calcul doar pentru stabilirea vechimii in munca/invatamant).

– Conform Codului muncii, pe perioada concediului de ingrijire a copilului, contractul individual de munca se suspenda si nu poate fi desfasurata nicio activitate de perfectionare (inspectii, colocviu, depunere lucrare, examene).

– Fisele tip de inscriere vor fi completate la toate rubricile de catre candidat, cu exceptia datelor referitoare la vechime, care vor fi completate de secretariatele unitatilor de invatamant (care impreuna cu directorul unitatii scolare raspund de corectitudinea datelor inscrise).

– in cazul doamnelor casatorite, se va trece in fisa de inscriere, in cerere si in tabelul electronic numele dinaintea casatoriei urmat de numele dobandit prin casatorie, conform indicatiilor de completare a acestuia in fisa de inscriere.

– Pe coperta dosarului de inscriere, se specifica: numele si prenumele candidatului (asa cum apare in fisa de inscriere); unitatea de invatamant la care este incadrat; specialitatea la care va sustine examenul ; tipul examenului la care se inscrie (gradul didactic II, gradul didactic I) si sesiunea de examen; denumire completa a centrului de perfectionare pentru care opteaza ;

– La primirea dosarelor in unitatea de invatamant, se vor avea in vedere urmatoarele:

– documentele din dosar vor fi asezate in ordinea mentionata, in informatiile legate de continutul dosarului de inscriere;
– pagina a doua a fisei de inscriere are valoare de adeverinta de vechime si din aceasta trebuie, sa rezulte clar vechimea efectiva la catedra de la definitivat sau ultimul grad obtinut si pana la 31 august a anului scolar in care se finalizeaza examenul pentru care se inscrie.

Se menționează explicit perioadele de întrerupere a activității la catedră (concediu creștere copil, concediu fără plată etc.)

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -